Fitness na prostem na območju destinacije Laško – Sotočje dobrega

VLOGA

Občina Laško je v februarju 2017 podala vlogo na javni poziv LAS Raznolikost podeželja s projektom Fitness na prostem na območju destinacije Laško – Sotočje dobrega. Partnerja v projektu sta Thermana, d. d., in Turistično društvo Laško, ki bosta aktivno sodelovala pri pripravi, izvedbi in nadaljevanju projekta, prav tako pa zagotavljala svoj delež sredstev.

Predmet operacije je postavitev fitnessa na prostem, kar bo zagotovilo ustrezno infrastrukturo za izboljšanje kakovosti življenja občanov in razvitosti območja, prav tako pa obogatilo turistično in športno ponudbo. Občane, prebivalce območja LAS in druge obiskovalce bomo informirali, ozaveščali in spodbudili k aktivnejšemu preživljanju prostega časa, vzdrževanju telesne kondicije in razvijanju pozitivnega odnosa do zdravega načina življenja.

V okviru projekta je predvidena ureditev fitness centra na prostem v Laškem, in sicer na dveh lokacijah: na levem bregu Savinje pri mostu do Thermane Laško in na začetku parka Thermane Laško.

Predviden fitness na levem bregu (1. del)
Predviden fitness na levem bregu (2. del)
Predviden fitness na začetku parka Thermane Laško

Lokaciji bosta povezani v pot rekreacije in zdravja, ob kateri se bodo izvajale aktivnosti rekreacije. Fitness center bo opremljen s pozdravno tablo z zemljevidom poti, predstavitvijo aktivnosti in navodili. Za namen predstavitve bo izdano promocijsko gradivo, po ureditvi fitness centra na prostem pa bo organizirana brezplačna vadba za občane in ostale turiste.

Konec leta 2017 je Agencija RS za kmetijske trge in razvoj podeželja projekt odobrila. Celotna vrednost projekta znaša 43.718 EUR. Sofinanciranje operacije je predvideno iz sredstev Evropskega kmetijskega sklada za razvoj podeželja (EKSRP), v višini 30.659 EUR.

IZVEDBA IN OTVORITEV FITNESSA NA PROSTEM

Občina Laško in partnerja v projektu so aktivnosti v okviru operacije izvajali v prvi polovici leta 2018.

V okviru operacije so bile izvedene vse predvidene aktivnosti:

  • nakup in postavitev fitness naprav s pozdravno tablo,
  • ureditev podlage in okolice za varno vadbo,
  • izdelava promocijskega materiala in oglaševanje,
  • organizirana vadba za občane, prebivalce območja LAS in ostale turiste.

Z operacijo smo dosegli vse predvidene kazalnike:

  • število izvedenih operacij – 1.
  • ureditev fitness centra na prostem v Laškem – 1,
  • izdano promocijsko gradivo – 3.000 kom,
  • izvedba organizirane vadbe na prostem – 10 x.

V okviru projekta se je izvedla ureditev fitness centra na prostem v Laškem na dveh lokacijah: na levem bregu Savinje pri mostu do Thermane Laško in na začetku zdraviliškega parka.

Fitness naprave je dobavilo podjetje Imex Trade d.o.o. iz Trzina, gradbena dela za postavitev fitness naprav pa je izvajalo Javno podjetje Komunala Laško. 

Lokaciji sta povezani v pot rekreacije in zdravja, ob kateri se bodo izvajale aktivnosti rekreacije. Fitness center je opremljen s pozdravno tablo “Park dobrega počutja Laško” z zemljevidom poti in navodili.

Za namen predstavitve je izdano promocijsko gradivo v štirih jezikih.

Svečana otvoritev fitness centra na prostem, ki je rezultat projekta Fitness na prostem na območju destinacije Laško – Sotočje dobrega, je potekala 18. 6. 2018.

Po ureditvi fitness centra na prostem je bila organizirana brezplačna vadba za občane in ostale turiste.

Evropska komisija
http://ec.europa.eu/agriculture/rural-development-2014-2020_sl.htm

PRP (Program razvoja podeželja)
http://www.program-podezelja.si